Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky k nájemním smlouvám:

 1. Každý zákazník je povinen podepsat smlouvu o nájmu věci a písemně potvrdit převzetí půjčeného autostanu, proškolení ohledně nakládání a termín vrácení.
 2. Při nájmu věci se skládá vratná záloha (kauce) v příslušné výši (viz. ceník), a to v hotovosti v místě převzetí autostanu či jiných věcí od pronajímatele.
 3. V případě nepředložení osobních dokladů bude požadována kauce v plné výši najímaného autostanu či jiné najímané věci.
 4. Autostan je možno vracet pouze v otevírací době půjčovny nebo mimo tuto dobu po předchozí domluvě.
 5. Zákazník je povinen vrátit autostan nepoškozený, usušený a přiměřeně vyčištěný, včetně veškerého zapůjčeného příslušenství.
 6. Zákazník je povinen užívat autostan v souladu s manuálem a vždy před jízdou a během jízdy zkontrolovat řádné zajištění (aretaci) autostanu a pevnost uchycení autostanu na vozidle. Zákazník se zavazuje užívat autostan s obvyklou péčí a v případě, že způsobí na autostanu škodu, tuto uhradit (tato škoda mu bude stržena z kauce).
 7. Při rozkládání a skládání autostanu je třeba brát za kliku s citem, neboť mechanismus obsahuje plastová kola, která mohou při neúměrné námaze prasknout a z toho důvodu by již nebylo možné autostan rozložit a ani složit.
 8. Záloha (kauce) je vratná při vrácení nepoškozeného autostanu oproti podpisu.
 9. V autostanu je zakázáno kouřit (nebezpečí požáru, nebezpečí propálení a škoda ve formě načichnutí matrace a látkových částí stanu, apod.), a dále je zakázáno autostan demontovat z vozidla, a dále je zakázáno užívat v autostanu obuv, rovněž do autostanu není dovoleno brát zvířata i domácí mazlíčky!!
 10. V případě poškození či neúměrného znečištění pronajatého autostanu budou účtovány náklady na opravu a vyčištění, a pokud nebude poškození opravitelné, bude účtována náhrada na pořízení nového autostanu v obvyklé pořizovací ceně. V případě totálního poškození či ztráty zapůjčeného autostanu se zákazník zavazuje uhradit finanční kompenzaci veškerých újem, které vypůjčiteli vzniknou (např. náklady na zajištění nového autostanu, ušlý zisk, apod.).
 11. Zákazník je povinen brát v úvahu, že vozidlo s namontovaným autostanem( ve složeném stavu ) má obvykle vyšší výšku než 1,9 m. Proto je povinen dbát přiměřené opatrnosti při vjezdu do podzemních či zastřešených garáží, při průjezdu „drive in“ prodejnami a při podjezdu staveb a mostů, které mají nižší výšku než vozidlo s namontovaným autostanem. Rovněž je zakázáno vjíždět namontovaným autostanem do myčky.
 12. Musí být bráno v úvahu, že namontováním autostanu se mění těžiště vozidla a řidič tedy musí vůči tomuto vždy přizpůsobit svoji jízdu. Rovněž maximální dovolená rychlost automobilu při upevněném autostanu na střeše vozidla nesmí překročit 110 km/hod. (jedná se o údaj uváděný výrobcem autostanu).
 13. Nájemce není oprávněn postoupit jakékoliv nároky z nájemní smlouvy a ze souvisejících vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
 14. Pronajímatel je oprávněn započíst si veškeré své splatné nároky z nájemní smlouvy a souvisejících vztahů mezi nájemcem a pronajímatelem z této smlouvy vůči jakýmkoliv nárokům nájemce.
 15. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany nájemce, pronajímatel si bude účtovat manipulační poplatek takto:

  1-3 dny poplatek ve výši 50% půjčovného

  3-7 dní poplatek ve výši 25% půjčovného

  7 a více dní poplatek ve výši 15% půjčovného

 16. Pronajímatel neodpovídá za škody a újmy, které způsobí zákazník v průběhu nájmu autostanu třetím osobám a v případě, že by z tohoto důvodu přesto nějaká třetí osoba požadovala po pronajímateli odškodnění, zavazuje se zákazník veškeré takové veškeré odškodnění uhradit ze svého.

 17. Pro zapůjčení autostanu jsou vyžadovány tyto doklady:
  • fyzické osoby
   • občanský průkaz,
   • druhý doklad (rodný list,
   • řidičský průkaz, cestovní pas),
   • odpovídající zálohu 
  • právnické osoby:
   • výpis z obchodního rejstříku,
   • občanský průkaz,
   • druhý doklad (rodný list,
   • řidičský průkaz, cestovní pas),
   • odpovídající zálohu